51nod1050 循环数组最大子段和 dp

2017-02-24 119点热度 0人点赞

N个整数组成的循环序列a[1],a[2],a[3],…,a[n],求该序列如a[i]+a[i+1]+…+a[j]的连续的子段和的最大值(循环序列是指n个数围成一个圈,因此需要考虑a[n-1],a[n],a[1],a[2]这样的序列)。当所给的整数均为负数时和为0

例如:-2,11,-4,13,-5,-2,和最大的子段为:11,-4,13。和为20

Input

1行:整数序列的长度N2 <= N <= 50000)

2 - N+1行:N个整数 (-10^9 <= S[i] <= 10^9)

Output

输出循环数组的最大子段和。

Input示例

6

-2

11

-4

13

-5

-2

Output示例

20

#include
#include
using namespace std;
int main(){
	int n,t;
	long long maxx=0,s=0,sum=0,s1=0,max1=0;
	scanf("%d",&n);
	for(int i=1;i<=n;i++){
		scanf("%d",&t);
		sum+=t;
		if(s+t>0){
			s+=t;
			maxx=max(maxx,s);
		}
		else s=0;
		if(s1-t>0){
			s1-=t;
			max1=max(max1,s1);
		}
		else s1=0;
	}
	maxx=max(maxx,sum+max1);
	printf("%lldn",maxx);
	return 0;
}

未经允许不得转载!51nod1050 循环数组最大子段和 dp

本文地址:https://ai.52learn.online/773

站长邮箱:ai52learn@foxmail.com