url出现了有+,空格,/,?,%,#,&,=等特殊符号的时候,可能在服务器端无法获得正确的参数值,如何是好?解决办法将这些字符转化成服务器可以识别的字符,对应关系如下:URL字符转义 用其它字符替代吧,或用全角的。 +    URL 中+号表示空格                                 %2B   空格 URL中的空格可以用+号或者编码           %20 /   分隔目录和子目录                                     %2F     ?…